• CarePeople Home Health, Inc
 • Có ban điều hành người Việt. do vậy luôn cung cấp dịch vụ phù hợp, và tôn trọng văn hóa Việt Nam.
  • Chúng tôi cung cấp: Personal care / Respite Care
  • VA MEDICAID CERTIFIED
  • VA MEDICARE APPROVED
  • CarePeople Adult Day Care Center
  • MD MEDICAID CERTIFIED
  • Hospice
  • Chăm sóc Đặc Biệt
  • Chương trình Chăm sóc Người Già
  • Đào tạo PCA với Chứng chỉ
  • được VA công nhận.
  • 40hours PCA training by Vietnamese RN.
 • CỦA CHÚNG TÔI
 • Các quận hạt trong T. bang MARYLAND
 • Các quận hạt trong T. bang VIRGINIA
 • Thân chủ của chúng tôi nhận được sự chăm sóc an toàn, thích hợp để duy trì sự sống, độc lập và thoảI thoải mái trong ngôi nhà của họ.
 • Thực thi quyền lợI MEDICAID theo chương trình WAIVER SERVICES
 • Chăm sóc bệnh dài hạn.
 • Chăm sóc người tàn tật.
 • Chăm sóc sau phẫu thuật.
 • Chăm sóc người bị Ung Thư.
 • Chăm sóc Bệnh thời kỳ cuối.
  • Scheduled PCA Training Classes
  • Virginia PCA class in Annandale
   Monday-Friday 9:30 am - 5:30 pm

   Korean Class


   10/01/2018 ~ 10/05/2018

   Vietnamese Class

   10/08/2018 ~ 10/12/2018

   Chinese Class


   10/15/2018 ~ 10/19/2018

   English Class


   09/24/2018 ~ 09/28/2018 


   Maryland PCA class in Gaithersburg
   Monday-Friday 9:30 am - 3:30 pm

   Korean Class

    

   10/01/2018 ~ 10/05/2018

   Chinese Class

   N/A

   Vietnamese Class

    

   09/24/2018 ~ 09/28/2018

   English Class

    

   10/08/2018 ~ 10/12/2018 


   Maryland CPR class in Gaithersburg
   Saturday    9:30 am - 3:30 pm

   September

    

   9/29/2018

   October

   10/19/2018