• CarePeople Home Health, Inc
 • Có ban điều hành người Việt. do vậy luôn cung cấp dịch vụ phù hợp, và tôn trọng văn hóa Việt Nam.
 • CỦA CHÚNG TÔI
 • Các quận hạt trong T. bang MARYLAND
 • Các quận hạt trong T. bang VIRGINIA
 • Thân chủ của chúng tôi nhận được sự chăm sóc an toàn, thích hợp để duy trì sự sống, độc lập và thoảI thoải mái trong ngôi nhà của họ.
  • Contact us
  • CarePeople Home health, Inc
  • facebook
  • Tel 571-297-4747
   Fax 877-437-5151

   7620 Little River Turnpike #500
   Annandale , VA 22003
 • HOME HEALTH BROCHURE NEW
 • HOSPICE BROCHURE NEW
 • Thực thi quyền lợI MEDICAID theo chương trình WAIVER SERVICES
 • Chăm sóc bệnh dài hạn.
 • Chăm sóc người tàn tật.
 • Chăm sóc sau phẫu thuật.
 • Chăm sóc người bị Ung Thư.
 • Chăm sóc Bệnh thời kỳ cuối.
 • Chúng tôi cung cấp: Personal care / Respite Care
 • VA MEDICARE APPROVED
 • VA MEDICAID CERTIFIED
 • TRICARE INSURANCE PROVIDER
 • Chăm sóc Đặc Biệt
 • Chương trình Chăm sóc Người Già
 • Đào tạo PCA với Chứng chỉ
 • được VA công nhận.
 • 40hours PCA training by Vietnamese RN.